فضابندی معماری و ساختمانی

خدماتی که در زمینه‌های فضابندی معماری و ساختمانی توسط ریتون ارائه می گردند عبارت اند از:

تهیه نقشه فضابندی معماری با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی بهداشتی و ایمنی و کاربری

برداشت نقشه مطابق ساخت از محل

اختصاص مساحت لازم برای فضاهای لازم نسبت به نوع آشپزخانه

توجه به گردش کار و رعایت اصول ارگونومیک

پیشنهاد مصالح مناسب