تجهیزات و تاسیسات

خدماتی که در زمینه‌های تجهیزات و تاسیسات توسط ریتون ارائه می گردند عبارت اند از:

تهیه نقشه‌های اجرایی آب، برق، گاز، فاضلاب و کانال‌های هوا

تهیه نقشه جزییات اجرایی ساختمانی

تهیه جدول میزان مصارف و محاسبات فنی

انتخاب دستگاه‌ها و لوازم

مشاوره خرید دستگاه‌های تاسیساتی