بررسی اقتصادی طرح

خدماتی که در زمینه‌های اقتصادی توسط ریتون ارائه می گردند عبارت اند از:

مکان‌یابی پروژه و تحلیل بازار و موقعیت برای رستوران و واحدهای اقامتی

تعیین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نرخ برگشت سرمایه

تعیین هزینه‌های ثابت ماهانه و هزینه‌های متغیر

پیش‌بینی فروش و تعیین نقطه سربه‌سر

پیش‌بینی سود